آبنوش بذر دایان

آفت کش اسپری پالیزین

آمینو وافر دایان

اسپری حشره کش و کنه کش تنداکسیر

اصلاح کننده شوری خاک سالتکس – ضد شوری

بهساز خاک هیومین

پتاس پاور باکتر دایان

پتاس وافر 54-45 دایان

تنظیم کننده Ph طلای سبز

تنظیم کننده Ph محلول غذایی هیدروپونیک

حشره کش و کنه کش پالیزین

رودنت (دور کننده جوندگان)

ریز مغذی دایان

زرگیت B (فریگیت) – اختصاصی سم گلایفوزیت

سورفکتانت میکرو مویان ساحر