بذر چغندر رنگی میکس

بذر فلفل ابلق ریز

بذر فلفل اجی دو سی سبز

بذر فلفل اجی دو سی قرمز

بذر فلفل اجی دو سی میکس

بذر فلفل اجی دو سی نارنجی

بذر فلفل بند انگشتی

بذر فلفل بنفش کاین

بذر فلفل بوت چولوکیا

بذر فلفل بیکیونهو ابلق

بذر فلفل بیکیونهو بنفش

بذر فلفل بیکیونهو زرد

بذر فلفل بیکیونهو سیاه

بذر فلفل بیکیونهو قرمز

بذر فلفل بیکیونهو نارنجی