گیاهان داروئی

گیاهان داروئی پرمصرف

1- اسطوخودوس

Nepta menthoides Bioss & bushes

به یونانی به معنی حافظ الارواح است و آن گیاهی است برگش شبیه به برگ صعتر و از آن درازتر و باریکتر و گلش مایل به سفیدی … در اول دوم گرم و خشک است و گویند مرکب القوی است و اجزای باردۀ او کمتر و این قول اقوی است . محلل و ملطف و مفتح سدد و جالی و با قوه قابضه و مقوی بدن و دل و احشاء و در تقویت ارواح دماغی بی عدیل و مانع عفونت اخلاط و منضج و منقی مره سودای دماغی است و طبیخ او در امراض سینه و سعال( سرفه) و نزله قویتر از زوفا و مفرح و مسهل بلغم و سودا و مقوی آلات بول و با قوه تریاقیه و ضماد پخته او جهت درد مفاصل و نقرس و … شراب او جهت نفخ و درد اعصاب و اضلاع و سموم مشروبه نافع است. مضر صفراوی مزاج و معطش و مغثی(حالت تهوع) محرورین (گرم مزاجان)، مصلحش سکنجبین و گویند مضر شش است و مصلحش کتیرا و صمغ و قدر شربتش از دو درهم است تاپنج درهم و مداومت مربای گل او با شکر و عسل که هر روز یک مثقال از گل او خورده شود، جهت رفع سودا و تفریح مجرب دانسته اند.

از فرآورده های سنتی اسطوخودوس در بازار :

شربت اسطوخودوسساخت شرکت اکسیر گل سرخ

پودر اسطوخودوسساخت شرکت نوش داروی توسن سلامت

2- هندبا(کاسنی)- cichorium intybus

برگ کاسنی (ورق هندبا)cichory leaf

ریشه کاسنیcichory root

به فارسی کاسنی نامند و آن بستانی و بری می باشد هر دو قسم اول سرد و تر و با اجزای حاره لطیفه که ازشتن رفع گردد و ازجهت لطافت مفرط به حسب اختلاف هوا و زمان و مکان تغییر طعم و رنگ و طبع او شود و او مفتح سدد و مقوی جگر و مسکن حرارت و خون و تشنگی و صفرا و التهاب معده و موافق جگر حار و بارد و رافع سده آن و منقی مجاری بول و گرده و آب برگ او با آب رازیانه بهترین ادویه یرقان سددی است . چون آب آن را بجوشانید و کف گرفته و با سکنجبین بنوشند جهت تبعهای کهنه و تقویت معده و رفع تعفن رطوبات نافع است، غرغره او با آب خیار شنبر جهت ورم حلق و خناق و ضماد کوبیده برگ او جهت رمد حار مجرب است خصوصاً با روغن بنفشه و آرد جو و با آرد جو و سرکه جهت مفاصل و نقرس حار و اورام حاره بیعدیل است.

و قدر شربت از آب او تانیم رطل است و مضر صاحب سرفه و مصللحش شکر است .(نباید آنرا شست چون مواد موثرش در شستن از بین می رود)

تخم کاسنی در دوم خشک و مایل به حرارت و با اجزای بارده جهت تبعهای صفراوی و سددی و یرقان و خفقان صداع و امراض جگر و با مطبوخ صندل و رازیانه جهت رفع سموم و ضعف گرده و سپرز و قطع نفث الدم و تحریک اشتها موثر است و به غیر از ترطیب در سایر افعال نایب مناب برگ کاسنی است. و قدر شربتش از دو درهم تا پنج درهم است و او مقی و کریه الطعم و مصلحش سکنجبین است و ادویه خوشبو موافق آن بوده.

بیخ کاسنی در اول گرم ودر دوم خشک و بغایت مفتح و ملطف اخلاط و منقی مجاری غذا و مدر بول بوده و جهت تبع های مرکبه و مزمنه و تصفیه خون و رفع ورم احشاء و درد مفاصل و استسقاء و نضج و تحلیل مواد نافع است و قدر شربت از ساییده او یک درهم تا چهار درهم ودر مطبوخ از پنج درهم تا پانزده درهم می باشد و عرق کاسنی نسبت به آب او بسیار ضعیف تر است.

از فرآورده های سنتی کاسنی در بازار :

کرم کاسنیساخت شرکت نوش داروی توسن سلامت جهت رفع لک و کک و مک

3-تین(انجیر) ficus carica

به فارسی انجیر نامند بری و بستانی می باشد و بری او غیر جمیز (نوعی انجیر) و برگ و بارش کوچکتر و در تنکابن دیوانجیر نامند. بسیار گرم و تند و محلل قوی تابستانی در اول گرم در دویم تر و مبهی و کثیر الغذاتر از سایر میوه ها و سریع الانحدار و مسکن حرارت و تشنگی و معرق و ملین و مسهل به رفق و کاسر(شکننده ) قوه غضبی و مبرد دل و مسمن بدن، خشک او در دویم گرم و در اول تر و در جمیع مراتب مذکوره ضعیف تر از تازه و معطش و ثقیل و ملین طبع و دافع مواد عفنه( گندیده) به طریق مسامات جلد.

انجیر تازه دارای 3 تا4 درصدمواد قندی و 79 درصد مواد نیتروژن دار است . این میوه در گروه ملین های نرم کننده قرار دارد.

از فرآورده های سنتی انجیر در بازار :

شربت انجیر مرکبساخت دکتر کرد افشار

شربت انجیر ملینساخت شرکت نیاک

4- تخم شنبلیله

Trigonella Foenum-graecum L

تخم شنبلیله، دانه ها ی مکعب مستطیلی شکل بسیار سخت با سطحی چروکیده به رنگ زرد حنائی با بویی کاملا مشخص و طعمی نسبتا تلخ است که از گیاه شنبلیله یا حلبه از تیره بقولات(Leguminosae) بدست می آید. شنبلیله گیاهی است علفی یکساله که برگ هایی متناوب و مرکب از سه برگچه دارد. میوه آن نیام خمیده به طول 3 تا11 سانتیمتر و محتوی 5 تا 30 دانه است.

تخم شنبلیله به عنوان داروی تقویت کننده و نیز پایین آورنده قندخون مصرف سنتی دارد.

گرم در درجه دوم و خشک در درجه اول است. تحلیل برنده ورم های اندکی گرم و تحریک کننده ورم های بسیار گرم می باشد. مصرف جوشانده آن با عسل خلط های غلیظ موجود در قفسه سینه را خارج می کند . میل جنسی را می افزاید و در درمان خونمردگی داخل چشمی، شوره سر، پوسته ریزی، درد و سفتی رحم و چسبندگی آن سودمند است.

از فرآورده های سنتی شنبلیله در بازار :

شربت شنبلیلهساخت شرکت اکسیر گل سرخ به عنوان کاهنده قند خون

5- دارچین

Cinnamomum zeylanicum Neesدارچین یا دارچینی عبارت از قطعات خشک و لوله ای شکل است که قسمت داخلی آن به رنگ حنایی تیره و قسمت خارجی آن قهوه ای است و بویی مطبوع و طعمی تند و مطبوع دارد. این قطعات خوشبو از پوست ساقه ها و شاخه های درخت دارچین با نام علمی

Cinnamomum zeylanicum Neesاز تیره برگ بو(Lauraceae) به دست می آید.

دارچین درختی است بومی هند و دیگر مناطق گرم و مرطوب اطراف آن و در ایران رویش ندارد . این درخت همیشه سبز بوده و برگ های چرمی شکل تقریبا متقابل و گل های سفید رنگ و میوه سته ای به رنگ قهوه ای مایل به آبی دارد.

دارچین به عنوان نیرودهنده ، قابض و به خصوص عطر و طعم دهنده و نیز به صورت ادویه مصرف سنتی دارد.

گرم و خشک در درجه سوم، بی نهایت لطیف، جذب کننده و گشاینده بوده تجویز آن در درمان هم عفونت ها و چرک ها مفید می باشد . روغن آن پاک کننده، ذوب کننده و تحلیل برنده است . در درمان رعشه دارای اثر شگفت آوری می باشد. کک و مک ونمش را درمان نموده، سر و قفسه سینه را پاکیزه می کند . فرح بخش، گشاینده گرفتگی های کبد و مقوی معده است. در درمان درد کلیه و رحم سودمند است.

از فرآورده های سنتی دارچین در بازار :

دمنوش دارچینساخت شرکت نیاک

روغن دارچینساخت شرکت تقدیس هرب به عنوان درمان عقرب زدگی و رتیل زدگی و تقویت اعضای فلج شده

6-رازیانه

Foeniculum vulgare Mill

رازیانه یا بادیان میوه هایی استوانه ای، به رنگ سبز روشن متمایل به زرد که از دو بخش تشکیل شده است . هر بخش بیضی شکل، کشیده آن دارای5 خط برجسته طولی در خارج ودر قسمت داخلی، بخش سیاهرنگ دیده می شود. این میوه ها بوی مطبوع و طعم شیرینی داردمتعلق به گیاه رازیانه یا بادیان سبزیا رازیانج با نام علمی:Foeniculum vulgare Millاز تیره چتریان (Umbelliferae)است. رازیانه گیاهی است علفی با برگ های بسیار منشعب و نخی شکل آن و خطوط موازی در سر تاسر گیاه . رازیانه به عنوان ضدنفخ و مقوی و مدر مصرف سنتی داشته، عرق حاصل از این میوه ها نیز به همین منظور مصرف می گردد. رازیانه از اقلام صادراتی ایران است.

نوع خودروی آن گرم و خشک در درجه سوم و نوع بوستانی آن گرم و خشک در درجه دوم است. گشاینده گرفتگی هاست و بینایی را تقویت می کند. افزاینده شیر، مدر و قاعده آور است . مصرف آن با آب سرد، تهوع و التهاب معده را برطرف می کند . خلط آن مناسب نیست.

از فرآورده های سنتی رازیانه در بازار :

کرم رازیانهساخت شرکت نوش داری توسن سلامت برطرف کننده موهای زائد بدن و از بین برنده لک های هورمونی

شربت رازیانهساخت شرکت اکسیر گل سرخ جهت کاهش درد های قاعدگی، پیشگیری از عوارض یائسگی و شیر افزا

پودر رازیانهساخت شرکت بوعلی داروبه عنوان مقوی معده، بادشکن و زیاد کننده شیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.